hypanis.ru Rank and Kata Chart | Christian Karate

Rank and Kata Chart

Rank and Kata Chart

American / Okinawan Shorin-Ryu Karate and Kobudo Fellowship

Okinawan Shorin-Ryu Karate & Aiki-te

Levels of Training and Ranking

Onona Deshi               Adult Student

Rank and Title Open Hand Kata Kobudo Kata
Roku Kyu Mudansha Shiori Obi: Nyumon – Introductory Grade Pinan Shodan

Wansu

Go Kyu Mudansha Midori Obi: Shokyu – Preparatory Grade Pinan Nidan

Naihanchi Shodan

Soken-no-kon ShodanSoken-no-kon Nidan
Yon Kyu Mudansha Midori Obi Pinan Sandan

Naihanchi Nidan

Soken-no-sai ShodanSoken-no-sai Nidan
San Kyu Mudansha Chairo Obi: Chukyu – Intermediate Grade Anaku Soken-no-kon SandanKasumi-no-kon Shodan
Ni Kyu Mudansha Chairo Obi Naihanchi Sandan Soken-no-sai SandanSai-Jutsu
Ik Kyu Chairo Obi: Jokyu – Advance Grade Seisan

Pinan Yondan

Bo-jutsu YondanAnanku-no-sai
Shodan Yudansha Passai Sho

Jiin

Kama-jutsu ShodanKama-jutsu Nidan
Nidan Yudansha: Fuku Shidoin – Below Assistant Instructor Passai Dai

Pinan Godan

Tonfa-jutsu ShodanShushi-no-kon Sho
Sandan Yudansha:Shidoin – Assistant Instructor Chinto

Jion

Tonfa-jutsu NidanShushi-no-kon dai
Yondan Yudansha: Renshi – Instructor who is in Training Gojushiho

Jitte

Chantan Yara-no-saiNunchaku-jutsu Shodan
Godan Yudansha: Fuku Shihan – Below Instructor who Teaches the Way Kusanku Sakagawa-no-konTozan-no-gama

Tekko-jutsu Shodan

Rokudan Yudansha: Shihan – Instructor who Teaches the Way Rohai Chudan

Hakusuru-no-nyumon

Tokumine-no-konHamahiga-no-tonfa

Matsu Higa-no-sai

Nanadan Fuku Kyoshi: Below System Instructor – Akai To Shiori Beruto Rohai Gedan

Hakusuru-no-shokyu

Tsuken-no-konTsuken-no-sai

Tsuken-no-ekudi

Hachidan Kyoshi: System Instructor – Akai To Shiori Beruto Rohai Jodan

Hakusuru-no-chukyu

Nicho-gama-jutsuMaezato-no-tekko

Kanegawa-no-timbe

Kudan Hanshi: Teacher – Akai To Shiori Obi Hakutsuru